26 24 12 28 [email protected]

STU

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Det er en treårig uddannelse for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov, som, af enten fysiske eller psykiske årsager, ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse.

I et STU-forløb I Egedals dagtilbud foregår undervisning i Dagtilbuddet.

Praktikophold laves i vores egen Kaffe & Juicecafé, i vores keramikværksted på Egedal, samt på institutioner, skoler og virksomheder i nærområdet.

Et STU-forløb på Dagtilbuddet Egedal tilpasses den unges udfordringer, kvalifikationer, behov, modenhed og interesser. Vi styrker den unge i at opnå sociale, faglige og personlige kompetencer. Formålet er, at ruste den unge til at deltage i voksenlivet og eventuelt påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse efterfølgende. På Dagtilbuddet Egedal STU, har man mulighed for at tage 10. klasses enkeltfag eller Hf-enkeltfag. Derudover er det muligt at arrangere interne praktikforløb.

For at blive optaget på en STU skal man almindeligvis have opfyldt sin undervisningspligt, og det har man typisk efter afslutning af folkeskolen. Det er som udgangspunkt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen, som visiterer den unge til et STU-forløb. Sammen med den studerende, UU-vejlederen og eventuelt pårørende bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

På Dagtilbuddet Egedals STU har vi fokus på praktik. De fleste unge som starter på vores STU, er endnu ikke afklarede om fremtidige ønsker indenfor uddannelse og erhverv, og et praktikforløb er en god mulighed for at prøve sine kompetencer af og få erfaring med at indgå i et arbejdsteam.

Gennem praktik vil de unge blive trænet i de kommunikative og sociale færdigheder, samt i det at interagere udenfor vante rammer, og fungerer således også som en brobygning mod en mere selvstændig tilværelse.

Dagtilbuddet Egedal har sin egen Kaffe & Juicecafé, samt Keramikværksted.

Individuel tilrettelæggelse af praktikforløb:

Praktik er et møde med samfundets krav og forventninger, og kan derfor opleves som en meget stor ting for den unge, særligt hvis man tidligere har været meget isoleret. Derfor er det også muligt at indlede et praktikforløb, som en intern praktik. Her vil den unge have mulighed for at hjælpe til og have nogle konkrete arbejdsopgaver i Dagtilbuddet Egedals Kaffe & Juicecafé, samt på Egedal i vores Keramikværksted.

Forberedelse af praktikforløbet:

Når et muligt praktiksted er fundet, aftaler vi et møde med arbejdsgiveren, med henblik på at undersøge om praktikanten matcher arbejdspladsen og opgaverne. Herefter vil en eventuel praktik blive indledt med et opstartsforløb, hvor Dagtilbuddet Egedals praktikkoordinator deltager. I dette forløb undersøger vi i fællesskab om den studerende kan håndtere arbejdsopgaverne, om arbejdsopgaverne er spændende og relevante for den enkelte, samt hvor længe den unge kan være på arbejdspladsen ad gangen.

Der laves også personlige, sociale og faglige mål for selve praktikken.

Praktik klæder de unge på til fremtiden:

Foruden at afdække uddannelses- og jobmuligheder, medvirker praktikforløbende også til at afklare den enkeltes arbejdsevne. Både i forhold til hvad man kunne tænke sig at beskæftige sig med i fremtiden, men også i forhold til, hvad der er realistisk. For nogle unge kan tankerne omkring fremtidig beskæftigelse måske være urealistiske i begyndelsen, men efterhånden som man får mulighed for at afprøve og afklare sine fremtidsdrømme, igennem forskellige praktikforløb, kan disse på sigt blive mere realistiske.

Der laves også personlige, sociale og faglige mål for selve praktikken.

Oversigt over Dagtilbuddet Egedals STUs praktiksamarbejdspartnere:
  • sVærkstedet på Egedal v. keramiker Birgitte Houmøller Kitamoto

Fonden Egedal, Tinghøjvej 8, 4534 Hørve

Tlf. 59 65 60 16

Mail: [email protected]

Leder: Sidse Ravn

  • Matematiske kundskaber

Her arbejder vi med opbygning og forståelse af budgetter, overblik over indtægt og forbrug, optælling af kassebeholdning, registrering af lager, indkøb og bestillinger, samt udarbejdelse af vagtplan for caféens medarbejdere.

Eleven skal deltage i udviklingen af metoder, undersøge, systematisere og begrunde matematisk og derigennem lære at anvende matematiske metoder. Læse enkle faglige tekster, samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematik faglige udtryk. Arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger og problemløsning.

Arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages.

  • Danskfaglige kundskaber

Vi arbejder med generel læseforståelse i både formelt og uformelt sprog.  At kunne formulere sig skriftligt og mundtligt i forskellige kontekster og interaktioner, for herigennem at fremme elevens lyst til at bruge sproget alsidigt og personligt. At arbejde med oplevelsen og forståelsen af forskellige fagtekster, sprog og kommunikation, som en kilde til udvikling af personlig såvel som kulturel identitet.

  • Samfundsfaglige kundskaber

Vi arbejder med samfundsøkonomi, sociale – og kulturelle forhold samt politik. At eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt såvel som globalt.

At eleven kan tage stilling til og handle ift. sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger. Overordnet skal eleven opnå samfundsmæssig viden og færdigheder, så de bliver i stand til at reflektere og tage stilling til samfundet og dets udvikling. Vi arbejder med at give eleven kompetencer til aktivt at kunne deltage i et demokratisk samfund, samt at udvikle kritisk tænkning. At udvikle et værdigrundlag og derved blive i stand til at deltage kvalificeret og engageret. At opnå forståelse af hvordan mennesker kan påvirkes af, og selv påvirke samfundet, og samtidig forstå hverdagen i et samfundsmæssigt perspektiv. 

Praktikforløb: Egedals Keramikværksted ved keramiker Birgitte Houmøller Kitamoto:

Praktikforløbet kan indeholde keramik og/eller grafik.

2 lektioner a 45 min. 1 x ugentlig.

Fremstilling af grafiske produkter, der benyttes af Egedal.

  • Kort og plakater

Fremstilling af keramiske produkter, på drejeskive og bygget af plader.

  • Bygge keramiske æsker og vaser, og dekorerer kopper og kander. Alle produkter indgår i Egedals fælles husholdning, samt i kaffe & juicebaren.

Mål for praktik i Keramikværksted:

 

  • Øve samarbejde og planlægning
  • Øvelse i at møde op til aftalt tid
  • Øve håndværk/teknik, lave arbejdsbeskrivelse. 

Øvelse i at arbejde selvstændigt og tage ejerskab for opgaven.

Egedal Dagtilbud aps

Vallekildevej 134 4534 Hørve Telefon 26 24 12 28 [email protected] Cvr: 38995308